top of page

Üyelik Başvurusu

Derneğimizin Asil ve Onursal olmak üzere iki tür üyeliği vardır.


Asil Üye: TC uyruklu ağız, diş, çene hastalıkları ve cerrahisi ile uğraşan hekim ve dişhekimlerinden (mütehassıs ve bilim doktoru) medeni haklara sahip olan 18 yaşını bitiren kimseler iki asil üye tarafından takdim edilerek ve dernek yünetim kurulunun 2/3 çoğunlukla vereceği karar ile asil üye olurlar. Asil üyelerin olağan ve olağan üstü kongrelere iştirak edebilmeleri için üyeliklerinin yönetim kurulunca genel kuruldan en az 3 ay önce kabulü şarttır. Asil üyeler üyelik defterine geliş sırası ile kayıt olurlar. Kolay işlem için alfabetik soyadı üzerine düzenlenen karto teks kullanlıır.

Onursal Üyeler: Yurt içinde veya yurt dışında derneğe yakın ilgi gösterenlere, derneği koruyan ve gayelerini büyük hizmetlerini (yayınlar, buluşlar gibi) dokunanlara yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik verilir. Yönetim Kurulu gereği şekilde onura edilir. Bunlar basın ve diğer yayın araçları ile kamuoyuna bildirilir. Bunların oy hakkı yoktur.

 

Derneğimize üye olmak için gereken evraklar:

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
2. 2 adet fotoğraf
3. Öğrenci iseniz, çalıştığınız anabilim dalından alınan yazı. Serbest çalışıyorsanız doktora diploması
4. Üye olduğunuz yıla ait aidat ücretinin yatırıldığını gösteren dekont

Yukarıdaki evrakı dernek adresimize göndermeniz yeterlidir.

Dernek Adresimiz:
Kennedy cad. Yalım sokak Yalım apt. No: 8/1 Ankara

bottom of page